چگونه گرفتگی لوله نازل را برطرف کنیم؟

گرفتگی لوله نازل پرینتر

گرفتگی لوله نازل به معنی مسدود شدن مسیر لوله نازل پرینتر است. این گرفتگی باعث می گردد تا امکان عبور فیلامنت از آن وجود نداشته باشد و در نتیجه هیچ تزریقی از نازل انجام نشود.   چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟ این مشکل گرفتگی نازل معمولاً در مواقعی رخ می دهد که تکه […]